Projekt bez tytułu (1)

Statut Fundacji

 

Statut Fundacji WIELU SERC

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Monikę Sperską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Kielak w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 66, w dniu 13.01.2022 r., za Repertorium A nr 224/2022.
2. Fundacja działa na podstawie:
a. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 21 poz. 97 z późn. zm.);
b. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.);
c. niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja działa pod nazwą „Wielu Serc”.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może tworzyć oddziały przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonych celach działania i dopuszczonych prawem polskim.
5. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, związków i stowarzyszeń.

§ 4

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, tytuły honorowe, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
2. Fundacja posiada własne logo i posługuje się pieczęcią z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych, zabezpieczenie i utrzymanie kapliczek i krzyży przydrożnych , oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie i zapewnienie korzystania z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości,
 2. ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego i promowanie idei ochrony dóbr kultury,
 3. krzewienie wiary oraz wartości chrześcijańskich zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła Katolickiego,
 4. działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez organizację spotkań, rekolekcji, konferencji, koncertów, pielgrzymek, wspierania artystów chrześcijańskich, propagowanie kultury, poezji i sztuki oraz muzyki kościelnej,
 5. pomoc, integracja, edukacja i aktywizacja zawodowa obcokrajowców przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski, przeciwdziałanie wykluczeniu obcokrajowców,
 6. promowanie i organizacja wolontariatu.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury,
 2. organizowanie spotkań, pikników, festynów, kiermaszów, warsztatów, konferencji, seminariów, sesji naukowych, kursów, wyjazdów formacyjnych i integracyjnych, poradnictwa indywidualnego i grupowego, wystaw, koncertów, spektakli oraz masowych imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych,
 3. organizację i finansowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych o profilu chrześcijańskim,
 4. działania z zakresu pomocy społecznej w celu aktywizacji zawodowej obcokrajowców przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski,
 5. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym calami statutowymi Fundacji,
 6. wspieranie różnych form propagowania idei oraz wartości związanych z celami statutowymi Fundacji,
 7. wynajem, zakup pomieszczeń i innych nieruchomości na potrzeby realizacji celów Fundacji,
 8. wspieranie wspólnot kościelnych w realizacji ich celów liturgicznych i ewangelizacyjnych,
 9. zakup i udostępnienie sprzętu wymaganego do realizacji celów Fundacji,
 10. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych dla obcokrajowców,
 11. działalność wydawniczą, medialną i reklamową,
 12. prowadzenie transmisji internetowych,
 13. organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami Fundacji,
 14. organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych,
 15. wspieranie służb chrześcijańskich i osób indywidualnych, które propagują wartości zgodne z celami Fundacji,
 16. współpracę z władzami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i władzami kościelnymi w zakresie realizacji celów statutowych,
 17. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych w zakresie działań statutowych Fundacji.
 18. wspieranie, inicjowanie, organizację, promocję i realizację programów, szkoleń, warsztatów i akcji w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

§ 8

Działalność Fundacji

1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prawnych, zbieżną z celami Fundacji.
3. Fundacja może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
4. Dla realizacji swoich celów, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.) Fundacja może korzystać ze świadczeń spełnianych przez wolontariuszy.
5. Fundacja może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonywanie określonych świadczeń za wynagrodzenie, jeżeli służy to realizacji celów Fundacji.
6. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne albo uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego z uwzględnianiem następujących zasad:

a) jednostki organizacyjne Fundacji podlegają Zarządowi,
b) kierowników jednostek powołuje Zarząd,
c) zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi określa Zarząd lub regulamin organizacyjny Fundacji przyjęty przez Zarząd.

§ 9

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej będzie miało charakter wyłącznie pomocniczy (wspierający) w stosunku do działalności, o której mowa w § 10.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na określoną w Statucie działalność pożytku publicznego.
4. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
5. Organem kierującym działalnością gospodarczą Fundacji jest Zarząd.
6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 1. 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
 2. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 3. 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 4. 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 5. 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,  
 6. 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 7. 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 8. 47.19.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 9. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 10. 58.11.Z – Wydawanie książek
 11. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
 12. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 13. 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 14. 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 15. 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 16. 63.12.Z – Działalność portali internetowych
 17. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 18. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
 19. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 20. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 21. 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 22. 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 23. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 24. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
 25. 85.59.B – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 26. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 27. 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza
 28. 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 29. 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 30. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 31. 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

7. Jeżeli prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej wymaga koncesji lub zezwolenia, Fundacja może rozpocząć taką działalność po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

§ 10

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

a) organizowanie, wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury,
b) działania z zakresu pomocy społecznej w celu aktywizacji zawodowej obcokrajowców przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski,
c) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji,
d) wspieranie różnych form propagowania idei oraz wartości związanych z celami statutowymi Fundacji,

 1. wspieranie wspólnot kościelnych w realizacji ich celów liturgicznych i ewangelizacyjnych,
 2. działalność wydawniczą, medialną i reklamową,
 3. prowadzenie transmisji internetowych,
 4. wspieranie służb chrześcijańskich i osób indywidualnych, które propagują wartości zgodne z celami Fundacji,
 5. współpracę z władzami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i władzami kościelnymi w zakresie realizacji celów statutowych,
 6. wydawanie broszur, ulotek informacyjnych i innych materiałów promujących działania Fundacji,
 7. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych w zakresie działań statutowych Fundacji.
 8. wspieranie, inicjowanie, organizację, promocję i realizację programów, szkoleń, warsztatów i akcji w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

a) organizację i finansowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych o profilu chrześcijańskim,
b) organizowanie spotkań, pikników, festynów, kiermaszów, warsztatów, konferencji, seminariów, sesji naukowych, kursów, wyjazdów formacyjnych i integracyjnych, poradnictwa indywidualnego i grupowego, wystaw, koncertów, spektakli oraz masowych imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych,
c) wynajem, zakup pomieszczeń i innych nieruchomości na potrzeby realizacji celów Fundacji,
d) zakup i udostępnienie sprzętu wymaganego do realizacji celów Fundacji,
e) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych dla obcokrajowców,
f) organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami Fundacji,
g) organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych.

3. Fundacja może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności na zasadach nieodpłatnych lub na zasadach odpłatnych, z zachowaniem zasad wynikających z odpowiednich przepisów. W miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Fundacji działania powinny być skierowane w pierwszej kolejności na działalność nieodpłatną.

§ 11

Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji wynoszący 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), w tym 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą.
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie kosztów jej działalności i bieżącego utrzymania oraz kosztów związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez Fundację.
3. Środki na realizację i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z:

a. dochodów z odpłatnej działalności statutowej Fundacji,
b. darowizn, zapisów i spadków, dotacji, subwencji, umów i grantów od osób i instytucji krajowych i zagranicznych oraz rządów i organizacji międzynarodowych, w tym z funduszy programów strukturalnych Unii Europejskiej,
c. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. odpłatnej działalność pożytku publicznego,
f. odliczeń podatkowych,
g. dochodów z aukcji internetowych,
h. odsetek bankowych,
i. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji, i. dobrowolnych świadczeń, wpłat i subwencji.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
6. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych.
8. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do Fundatorki, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej: Osobami Bliskimi).
9. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorki, członków organu Fundacji ani jej pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które są ustalone w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją.
10. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorki, członków jej organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
11. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundatorka, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
12. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

1. Władzami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 • Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

2. Fundatorka może podjąć decyzje o powołaniu innych organów Fundacji.
3. Fundatorka może być członkiem Rady lub Zarządu Fundacji.
4. Członkowie Zarządu i Rady mogą otrzymywać z tytułu udziału w pracach tych organów zwrot uzasadnionych kosztów albo wynagrodzenie. Decyzje w tym zakresie podejmuje Fundatorka.

Rada Fundacji

§ 13

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundatorka.|
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 • dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • odwołania, o którym mowa w punkcie 3. niniejszego paragrafu,
 • śmierci członka.

Do zadań Rady Fundacji należy:

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie, ani pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
6. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie, lub trwania stosunku pracy.
7. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 14

 1. wyrażania opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją.

§ 15

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady lub taki wniosek Zarządu.
3. Dla skutecznego zwołania posiedzenia Rady wymaga się powiadomienia wszystkich jej członków.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Uchwały w sprawie rozszerzenia lub zawężenia składu Zarządu wymagają zgody wszystkich członków Rady.
6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
8. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
9. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji

§ 16

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundatorka.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorki,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. odwołania, o którym mowa w punkcie 3. niniejszego paragrafu,
d. śmierci członka Zarządu.

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • zatrudnianie pracowników,
 • określenie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez wolontariuszy,
 • wnioskowanie do Rady o połączenie Fundacji.
 • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5. Zarząd do końca maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem ust. 2, składać mogą dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych, w których wartość przekracza 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundatorka łącznie z Zarządem, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 21

1. Fundatorka podejmuje decyzje o likwidacji Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. W razie likwidacji Fundacji, pozostały po niej majątek przekazuje się, na rzecz organizacji charytatywnej wskazanej przez Fundatorkę.

§ 23

1. Fundatorka może wyznaczyć na czas oznaczony lub nieoznaczony osobę, która przejmie wykonywanie uprawnień Fundatorki.
2. W przypadku śmierci lub długotrwałej choroby lub nieobecności w Polsce powyżej sześciu miesięcy uniemożliwiającej wykonywanie uprawnień Fundatorki, uprawnienia te przejmie Klaudia Kolińska.
3. W przypadku gdy uprawnień Fundatorki nie może przejąć Klaudia Kolińska, Zarząd Fundacji wyznaczy w drodze uchwały podjętej jednomyślnie osobę, która przejmie wykonywanie uprawnień Fundatorki.

Administrator strony