Wesprzyj Ukraine (3)

O NAS

Fundacja „Wielu Serc” działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami, gdy wymaga tego spełnianie celów Fundacji. Za cele postawiliśmy sobie realizację wielu idei, bezpośrednio związanych z polską kulturą, nauką oraz tradycją.

Organizacja wolontariatu

Zdajemy sobie sprawę, że cele Fundacji „Wielu Serc” są bardzo ambitne. Co za tym idzie, do ich realizacji potrzebni są ludzie. Dostrzegając wokół niezwykłą potrzebę i chęć niesienia pomocy innym, pragniemy podjąć się organizacji wolontariatu. Pragniemy zaprosić wszystkie chętne osoby do współpracy z Fundacją. Wolontariat będzie obejmował różne obszary działalności Fundacji „Wielu Serc”. Wszystkie te obszary łączy chęć niesienia pomocy innym a w szczególności czynienia dobra.
Bardzo ważnym elementem działalności, o którym niejednokrotnie wspominaliśmy, jest także ochrona i opieka nad zarówno materialnymi, jak i niematerialnymi dobrami kultury narodowej. Także do realizacji tych celów potrzebni będą wolontariusze oraz wszystkie osoby, dla których chrześcijańskie zasady stoją najwyżej w hierarchii ich wartości. Fundacja „Wielu serc” jest dla Was wszystkich otwarta.

Edukacja i pomoc dla obcokrajowców

Obejmujemy swą opieką także społeczność nie posługującą się językiem polskim, pochodzącą spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności pragniemy umożliwić naukę języka polskiego. Kolejną ideą Fundacji jest zorganizowanie dla nich pomocy w zdobyciu stażu, a następnie pracy.
Wyżej opisane działania mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu obcokrajowców z życia społeczności. Pragniemy także, by bez względu na narodowość czy wiarę, okazywać potrzebującym pomoc i mającą na celu krzewienie dobra i przyjaźni ponad podziałami.
Tylko poprzez szeroko pojętą integrację można udzielić obcokrajowcom skutecznej pomocy w odnalezieniu się w różnych życiowych sytuacjach, związanych z przybyciem do obcego dla nich kraju. Nieważne czy zamieszkanie w Polsce było dla tych ludzi wyborem, przypadkiem czy koniecznością.
Chcemy umożliwić im nie tylko naukę języka polskiego, czy pomóc w znalezieniu pracy, ale także stworzyć warunki, w których będą mogli poznać polską kulturę, sztukę i tradycję.

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Szczególną opieką postanowiliśmy otoczyć kapliczki i przydrożne krzyże, które są wpisane w polski krajobraz i życie codzienne. Ich renowacja, powiązane z nią prace konserwatorskie, budowlane i zabezpieczające to nie wszystkie czynności, jakich się podejmujemy. Równie ważne są historie tych miejsc, związane z nimi relacje i wydarzenia. Zajmujemy się zatem także opracowywaniem dokumentacji oraz czynnościami, mającymi na celu utrwalenie pamięci konkretnych obiektów, związanych z kultem chrześcijańskim. Nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, że historia danej budowli to element rzeczywistych zdarzeń, jakie miały miejsce w minionych czasach. Na ich podstawie można
m.in. odtworzyć zapisy przeszłych dziejów, kierunki cywilizacyjnego rozwoju czy wykazać trwałość elementów tradycji, scalających społeczność. Ochrona tych niewielkich zabytkowych obiektów kultu jest dla nas dużym wyzwaniem z racji faktu, że znajduje się ich wiele na obszarze całej Polski. Nierzadko miejscowa społeczność nie posiada wystarczających funduszy, by zadbać o należyte ich zabezpieczenie np. przed wpływami klimatu czy naturalnymi procesami, powodującymi niszczenie budulca. Właśnie dlatego wymagają one objęcia patronatem przez wyspecjalizowane do tego organizacje.

Promowanie kultury chrześcijańskiej

Obok zadań obejmujących ochronę materialnych obiektów kultury, pragniemy także sprawować pieczę nad niematerialnymi elementami kultury chrześcijańskiej. Szczególnym przejawem naszej działalności jest organizacja wydarzeń kulturalnych, angażujących zarówno lokalną, jak też ogólnopolską społeczność. Bardzo ważne miejsce w realizacji powyższych zadań zajmuje polska poezja. W szczególności upowszechniamy spuściznę chrześcijańskich poetów, organizując spotkania i różnego rodzaju projekty. Odbywa się to przy udziale i angażu społeczności, do której staramy się dotrzeć poprzez alternatywne ośrodki medialnego przekazu.
Pragniemy też łączyć ze sobą różne dziedziny sztuki w sensie społecznego odbioru. Stąd nierzadko wydarzenia poświęcone poezji są jednocześnie okazją do prezentowania muzyki szerokiemu gronu odbiorców. Szczególnym wariantem organizowanych wydarzeń są np. koncerty muzyków, a także
koncerty muzyki organowej. Na niwie krzewienia kultury chrześcijańskiej wyrażamy także chęć objęcia patronatem artystów chrześcijańskich. Zajmujemy się również przygotowaniem wszelkich innych wydarzeń
związanych z kultem religijnym, jak organizacja rekolekcji, pielgrzymek, konferencji, etc.

Administrator strony

Współpracujemy z:

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wybieramboga.pl
PORTAL CHRZEŚCIJAŃSKI

Poprzednie
Następne